Menu Close

Vizija, misija, tikslas, uždaviniai

Atnaujinta: 2024 m. sausio 22 d.

Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio vizija

Suburta komanda, orientuota į besikeičiančios visuomenės lūkesčius, kurios kiekvienas dalyvis pats norės ir ieškos galimybių pademonstruoti gabumus, padedančius ugdymo įstaigai būti moderniai, kurioje saugu ir įdomu mokytis,  gera dirbti ir kurti.

Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio misija

Teikti kokybišką, vaiko poreikius ir valstybinius standartus atitinkantį ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį išsilavinimą saugioje, ugdytinių saviraiškai pasireikšti pritaikytoje lygių galimybių aplinkoje.

Filosofija

Pirmieji žingsniai į sėkmę prasideda ieškant savęs ir visumos. Kiekvienas vaikas yra tarsi mažoji visata, laukianti kol bus atrasta. Mes siekiame, kad kiekvienas vaikas jaustųsi vertinamas ir gautų  aukštos kokybės mokymą, padedantį atskleisti jo individualius gebėjimus ir gabumus.

Prioritetas

Kokybiškas kiekvieno mokinio ugdymas – kelias į sėkmę.

 Tikslai ir uždaviniai:

1.  Gerinti ugdymo(si) kokybę.

1.1. Įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas.

1.2. Siekti kiekvieno ugdytinio individualios pažangos, gebėjimų, žinių ir kompetencijų asmeninės ūgties.

1.3. Telkti bendruomenę kolegialiam mokymui(si) bei patirties reflektavimui.

2. Mokyklos-darželio vertybių, patriotiškumo puoselėjimas ir bendruomeniškumo skatinimas.

2.1. Ugdyti tautiškumo, patriotiškumo vertybes, puoselėti bendruomeniškumą.

2.2. Kurti saugią, sveiką ir pozityvią aplinką.

 

Skip to content