Menu Close

Vizija, misija, tikslas, uždaviniai

Atnaujinta: 2023 m. sausio 9 d.

Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio vizija

Suburta komanda, orientuota į besikeičiančios visuomenės lūkesčius, kurios kiekvienas dalyvis pats norės ir ieškos galimybių pademonstruoti gabumus, padedančius ugdymo įstaigai būti moderniai, kurioje saugu ir įdomu mokytis,  gera dirbti ir kurti.

Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio misija

Teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį, priešmokyklinį ir valstybinius standartus atitinkantį pradinį išsilavinimą saugioje, ugdytinių saviraiškai pasireikšti lygių galimybių sudarytoje aplinkoje.

Filosofija

Pirmieji žingsniai į sėkmę prasideda ieškant savęs ir visumos. Kiekvienas vaikas yra tarsi mažoji visata, laukianti kol bus atrasta. Mes siekiame, kad kiekvienas vaikas jaustųsi vertinamas ir gautų  aukštos kokybės mokymą, padedantį atskleisti jo individualius gebėjimus ir gabumus.

Prioritetas

Kokybiškas kiekvieno mokinio ugdymas – kelias į sėkmę.

 Tikslai ir uždaviniai:

  1. Gerinti ugdymo(si) kokybę.

1.1. Organizuoti mokinių poreikius atliepiantį ugdymo procesą remiantis mokyklos-darželio vaiko individualios pažangos stebėsenos duomenimis.

1.2. Gerinti akademinius mokinių pasiekimus atsižvelgiant į NMPP, diagnostinių, pusmečių, metinių vertinimų rezultatus.

1.3. Stiprinti STEAM ugdymą mokykloje-darželyje

  1. Sudaryti saugias sąlygas mokytis ir ugdytis šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje.

2.1. Stiprinti socialinės emocinės ir sveikos gyvensenos kompetenciją.

2.2. Efektyvinti veiklas, įtakojančias veiksmingą ugdytinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą.

Skip to content