Menu Close

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas

Atnaujinta: 2023 m. spalio 10 d.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

  • padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei;
  • padėti mokiniui įsivertinti mokymosi pasiekimų rezultatus;
  • padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą;
  • suteikti mokiniams jų poreikius atliepiančią pagalbą;
  • suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie mokinio mokymąsi.

Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pusmečiais. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir supratimas, jų praktinis taikymas, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, orientuojantis „Pradinio ugdymo bendrojoje programoje“ nusakytais mokinių žinių, supratimo, gebėjimų ir nuostatų vertinimo požymiais.

Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas

 

Skip to content