Menu Close

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas

Atnaujinta: 2022 m. spalio 18 d.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

  • padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei;
  • padėti mokiniui įsivertinti mokymosi pasiekimų rezultatus;
  • padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą;
  • suteikti mokiniams jų poreikius atliepiančią pagalbą;
  • suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie mokinio mokymąsi.

Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pusmečiais. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir supratimas, jų praktinis taikymas, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, orientuojantis „Pradinio ugdymo bendrojoje programoje“ nusakytais mokinių žinių, supratimo, gebėjimų ir nuostatų vertinimo požymiais.

 

Lygiai, pasiekimai

Nepatenkinamas 

Patenkinamas 

Pagrindinis 

Aukštesnysis

Nuostatos

Nepasiektas patenkinamas mokymosi pasiekimų lygis.

Kartais stengiasi atlikti užduotis, tolerantiškai išklausyti klasės draugų nuomonę apie atliktus darbus.

Stengiasi aktyviai dalyvauti mokymo(si) procese, teigiamai, argumentuojant vertinti savo ir kitų atliktus darbus.

Noriai mokosi. Domisi atliekama veikla. Nori aktyviai dalyvauti mokymosi procese, pasitiki savo jėgomis atliekant įvairias užduotis. Jaučia atsakomybę už savo darbo rezultatus. Visada noriai padeda kitiems.

Žinios ir supratimas

Parodo, kad yra girdėjęs pagrindines sąvokas.

Paaiškina pagrindines sąvokas, pritaiko analogiškose situacijose.

Laisvai operuoja pagrindinėmis sąvokomis, pritaiko naujose situacijose.

Gebėjimai

Mokytojui padedamas kelia klausimus ir bando ieškoti atsakymų.

Dirbdamas grupėmis formuluoja problemas, planuoja veiklas joms išspręsti.

Savarankiškai formuluoja problemas, pasirenka ir planuoja veiklas joms išspręsti.

 

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo, mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, vertinimo tvarkos aprašas

Skip to content