Menu Close

Nuotolinis mokymas

Atnaujinta: 2023 m. spalio 18 d.

DĖL VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE KARANTINO LAIKOTARPIU, KAI UGDYMAS VYKDOMAS NUOTOLINIU BŪDU

PRAŠYMAS DĖL VAIKO, UGDOMO PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NUOTOLINIO UGDYMO, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2021

Nuotolinio mokymo atmintinė: 

1. Mokykloje-darželyje nuotoliniam ugdymui pagrindine mokymo(si) platforma pasirinkta Eduka.

2. Sklandžiam bendravimui su mokiniais bei jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojai naudoja elektroninį dienyną Tamo  https://www.tamo.lt/ elektroninius paštus, „Skype“, „Zoom“ programas.

3.  Sisteminiam sinchroniniam ryšiui (kai mokytojas ir mokinys bendrauja realiuoju laiku pasitelkiant informacines technologijas) palaikyti naudojamos mokymosi platformos: „Skype“, „Zoom“ programos.

4.  Nuotoliniam mokymuisi reikalingos ugdymo priemonės: kompiuteris arba išmanusis telefonas ir internetas, jeigu neturite, informuokite klasės mokytoją.

5. Rūpinkitės savo vaikų IT priemonių sklandžiu veikimu ir palaikykite grįžtamąjį ryšį su klasės mokytoja ir mokytojais dalykininkais.

6.  Pamokos vyks pagal įprastą pamokų tvarkaraštį.

7. Nuotolinio mokymo eiga, pamokų temos, užduotys ir jų vertinimas fiksuojami elektroniniame dienyne Tamo.

8. Padėkite savo vaikui susiplanuoti dienotvarkę ir motyvuokite jį atlikti paskirtas užduotis laiku.

9. Padėkite mokiniams prisijungti prie virtualių mokymosi aplinkų, atlikti mokytojų pateiktas užduotis ir laiku išsiųsti jas nurodytu adresu.

10. Jei vaikas susirgo ar turi sveikatos sutrikimų, pirmąją ligos dieną informuokite klasės mokytoją elektroniniame dienyne ar kitu, Jums patogiu būdu.

11.   Neformalaus ugdymo būreliai vyksta „Skype“, „Zoom“ programose.

12.  Nuotoliniu būdu konsultacijas teikia ir ugdymo procesą organizuoja švietimo pagalbos specialistai (specialusis pedagogas, logopedas, psichologas,  socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas). Bendrauti su švietimo pagalbos specialistais bus galima Tamo vidaus žinutėmis, el. paštu, „Skype“, „Zoom“ programas, telefonu.

13.  Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis ir  apibendrinamasis vertinimas.

Švietimo pagalbos specialistai: logopedė-specialioji pedagogė Genovaitė Mockienė Tel. Nr. 861809865,

el. paštas genovaitemockiene@gmail.com; socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė Tel. Nr. 861529564,

el. paštas csoniav@gmail.com, psichologė Agnė Pielikytė el. paštas pielikyte.agne@gmail.com.

Konsultavimo laikas 13-15 val.

Dėl vaikų ar savo savijautos ir elgesio (nerimo, baimių, streso) kreipkitės į:

https://www.viltieslinija.lt/  (suaugusiųjų emocinė parama) – Tel. Nr. 116 123;

https://www.vaikulinija.lt/ Tel. Nr. 8 52617295; Mob. 860193283

Susidūrus su nuotolinio mokymo problemomis informuokite mokyklos-darželio administraciją (direktorę Zofiją Lydekienę Tel. Nr. 867967977 arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui Loretą Vilčauskienę Tel. Nr. 863539342) ir kartu ieškokime problemų sprendimo.

Mokyklos-darželio administracija

Skip to content