Menu Close

Veiklos sritys

Mokykla-darželis vykdo:

Pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.
Priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Ikimokyklinio ugdymo programą „Linksmiausieji ir išradingiausieji“. Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

Neformaliojo ugdymo programas:

Eil.

Nr.

Neformaliojo vaikų švietimo programos pavadinimas Vadovas
1. Teatro būrelis „Šypsena“ S. Vilčiauskienė
2. Choras „Vaivorykštė“ D. Svirskaitė
3. Vokalinis ansamblis D. Svirskaitė
4. Šokių būrelis V. Šiaudvytienė
5. Anglų kalbos būrelis „Aš tikras europietis“ Ž. Rupainienė
6. Sporto būrelis D. Jokubaitienė
7. STEAM laboratorija S. Jakštienė
8. Darbščiųjų rankų būrelis R. Judžentienė
  • Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159.
  • Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“.
  • Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtintai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“.
  • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.
  • Tarptautinė programa „Zipio draugai“
  • Programa „Antras žingsnis“
Skip to content