Menu Close

Veiklos sritys

Atnaujinta: 2022 m. rugsėjo 5 d.

Mokykla-darželis vykdo:

Pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.
Priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Ikimokyklinio ugdymo programą „Linksmiausieji ir išradingiausieji“. Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

  • Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159.
  • Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“.
  • Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtintai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“.
  • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.
  • Tarptautinė programa „Zipio draugai“
  • Programa „Antras žingsnis“
Skip to content