Menu Close

Veiklos vertinimo rezultatai

TYRIMAI IR ANALIZĖS

NACIONALINIAI MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAI (NMPP)

Mokyklos ataskaita (4 kl.) 2021-2022 m.m.

Mokyklos ataskaita (4 klasė) 2020-2021 m. m.

Mokyklos ataskaita (4 klasė) 2018-2019 m. m.

Mokyklos ataskaita (2 klasė) 2018-2019 m. m.

Mokyklos ataskaita (4 klasė) 2017-2018 m. m.

Mokyklos ataskaita (2 klasė) 2017-2018 m. m.

Mokyklos ataskaita (4 klasė) 2016-2017 m. m.
Mokyklos ataskaita (2 klasė) 2016-2017 m. m.


STANDARTIZUOTI TESTAI 2015

Mokyklos ataskaita

Standartizuoti testai (4 klasė) 2015-2016 m. m. Mokyklos ataskaita 

Diagnostiniai testai  (2 klasė) 2015-2016 m. m. Mokyklos ataskaita


VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2023 M.

2 sritis. Ugdymas ir mokinių patirtys

2.1 tema. Ugdymo (si ) planavimas

2.1.3. rodiklis. Orientavimasis į mokinių poreikius

Siekta išsiaiškinti: kaip mokykloje – darželyje analizuojami mokinių pasiekimai? Kokias vertinimo sistemas taiko mokytojai? Kas rodo, kad mokinys siekia nuolat pažangos? Kaip panaudojama vertinimo metu gauta informacija? Kokie yra kitų veiklų pasiekimai? Kaip aktyviai mokiniai dalyvauja kitose veiklose?

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2022 M.

2022 m. pasirinkta 1 srities „Rezultatai“ 1.2 tema „Pasiekimai ir pažanga“ 1.2.1 rodiklis „Mokinio paisekimai ir pažanga“, 1.2.2 rodiklis „Mokyklos pasiekimai ir pažanga“

Bendruomenės sprendimai ir įsipareigojimai veiklos tobulinimui:

  1. Daugiau dėmesio skirti mokytojų ir mokinių tėvų tarpusavio santykiams, bendradarbiavimui, kad ir tėvai padėtų vaikui siekti geresnių mokymosi rezultatų.
  2. Rekomenduoti mokytojams mokslo metų pradžioje aptarti su mokiniais jų pažangos įsivertinimo siekius.
  3. Surengti praktinę diskusiją pradinio ugdymo metodinėje grupėje tema „Kas rodo, kad kiekvieno mokinio pažanga yra prasminga?“
  4. Mokykloje-darželyje kasmet vykdyti mokinių ir tėvų apklausą apie jų lūkesčių tenkinimą.
  5. Mokytojams su mokiniais mokslo metų eigoje aptarti mokymosi pažangą.
  6. Išsiaiškinti mokinių motyvacijos ypatumus ir atsižvelgti į juos, organizuojant veiklą.
  7. Skirti ypatingą dėmesį gabiems mokiniams, pakoreguoti tvarkos aprašą darbui su gabiais mokiniais.
  8. Kartą per pusmetį aptarti, diskutuoti apie mokinių pasiekimus pradinio ugdymo metodinėje grupėje, VGK posėdžiuose.

Mokyklos pažangos ir įsivertinimo anketa 2021 m.

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2021 M.

2021 m. pasirinkta 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ 2.2. tema. Vadovavimas mokymuisi 2.2.2. rodiklis. Ugdymo(si) organizavimas.

Išvados ir įsipareigojimai:

1. Parinkti tinkamas priemones, metodus, būdus, skatinančius dalyvauti mokinius formuluojant pamokos uždavinius.
2. Vaikų praktinių studijų dienų  veiklai, fiziniam aktyvumui lauke plėtoti įrengti „Pojūčių“ takelį, šiltnamį.
3. Įsigyti sportinio inventoriaus veiklai lauke: vaikų amžių atitinkančių lankų, šokdynių, priemonių kliūčių ruožui įrengti.
4. Racionaliau išnaudoti kiemo teritoriją, trūksta erdvės vaikų judėjimui, fizinio aktyvumo skatinimui.
5. Vesti pamokas netradicinėje aplinkoje (muziejus, biblioteka, Žaliakalnis, mokyklos – darželio kiemas).


Mokyklos įsivertinimo ir pažangos anketa 2020 m.

Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę 2020 m.

Mokytojų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę 2020 m.

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2020 M.

2020 m. pasirinkta 4 srities „Lyderystė ir vadyba“ 4.3 tema „Asmeninis meistriškumas“ 4.3.1. rodiklis „Kompetencija“ ir 4.3.2. rodiklis „Nuolatinis profesinis tobulėjimas“

Išvados ir rekomendacijos:

1. Dalyvauti seminaruose, kursuose. Tobulinti žinias naudojant IKT.

2. Metodinių grupių užsiėmimuose aptarti teorinių žinių pritaikymą praktikoje.

3. Skatinti mokytojus naudoti virtualias aplinkas. Išmokti naudotis Microsoft Teams platforma ir sėkmingai ją taikyti nuotoliniame mokyme.

4. Aktyviau integruoti IKT į ugdymo procesą skiriant mokiniams užduotis darbui klasėje ir namuose.

5. Rekomenduojama pamokose, veiklose plačiau išnaudoti „EDUKA“ klasės galimybes.

6. Įgyvendinti praktinių studijų dienas.

7. Palaikyti ir skatinti mokyklos-darželio mokytojus būti solidaria bendruomene, kurios santykiai grindžiami geranoriškumu vienas kitam ir kolegialia pagalba kryptingai siekiant aukštesnių individualių ir bendrų rezultatų.


Mokyklos įsivertinimo ir pažangos anketa 2019 m. 

Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę 2019 m.

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2018-2019 M. M.

2018-2019 m. m. pasirinkta  4 srities „Lyderystė ir vadyba“ 4.2. tema „Mokymasis ir veikimas kartu“ 4.2.1. rodiklis  „Veikimas kartu“.

Išvados ir rekomendacijos:

1. Siekti, kad visi mokyklos-darželio mokytojai bendraudami ir bendradarbiaudami mokytųsi drauge ir vieni iš kitų: dalintųsi patirtimi, žiniomis, atradimais, idėjomis, sumanymais me­todinių grupių užsiėmimuose kartą per pusmetį, studijuotų šaltinius, stebėtų kolegų pamokas (ne mažiau kaip 1 kartą per mokslo metus), aptartų kylančius sunkumus ir problemas, juos analizuotų ir patartų asmeninių pokalbių ir metodinių grupių užsiėmimų metu (vestų ir stebėtų pamokas – grįžtamasis ryšys).

2. Ir toliau vykdyti patirties mainus „Kolega-kolegai“.

3. Ne mažiau nei 1 kartą per metus orga­nizuoti mokytojų mokymosi išvykas į kitas rajono mokyklas, skirtas akiračiui plėsti ir mokinių ugdymo turiniui praturtinti bei aktualizuoti.


Mokyklos įsivertinimo ir pažangos anketa 2018 m.

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2017-2018 M. M.

2017-2018 m.m. pasirinkta 1 srities „Rezultatai“ 1.2. tema „Pasiekimai irpažanga“ 1.2.1. rodiklis  „Mokinio pasiekimai ir pažanga“ (optimalumas).

Išvados ir rekomendacijos:

1. Daugiau dėmesio skirti mokytojų ir mokinių tėvų tarpusavio santykiams, bendradarbiavimui, kad tėvai padėtų vaikui siekti geresnių mokymosi rezultatų.

2. Rekomenduoti mokytojams mokslo metų pradžioje aptarti su mokiniais jų pažangos įsivertinimo siekius.

3. Surengti praktinę diskusiją pradinio ugdymo metodinėje grupėje tema „Kas rodo, kad kiekvieno mokinio pažanga yra prasminga?“


Mokyklos įsivertinimo ir pažangos anketa 2017 m.

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2016-2017 M. M.

2017 m. pasirinkta 2 srities  „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ 2.4 temos „Vertinimas ugdant“ pagalbinio rodiklio 2.4.2. „Mokinių įsivertinimas“.

Išvados ir rekomendacijos:

1. Mokykloje – darželyje yra aiški, nuosekli, sisteminga įsivertinimo sistema.

2. Mokykloje – darželyje reguliariai, nuosekliai vyksta dialogas tarp mokytojo ir mokinių apie mokymosi sėkmes ir nesėkmes, procesą, rezultatus.

3. Kiekvienais metais sudaromas pasiekimų gerinimo planas ugdymo kokybei gerinti.

4. Įsivertinimo sistema daugelį mokinių skatina siekti geresnių ugdymosi rezultatų.

Siekti, kad įsivertinimo sistema skatintų ugdytinius siekti dar geresnių ugdymosi rezultatų.
Pakoreguoti mokinių pasiekimų vertinimo, fiksavimo ir tėvų informavimo tvarkos aprašą.
Kad būtų vertinimas veiksmingas, kiekvienoje pamokoje numatyti aiškius vertinimo kriterijus.

Sritis „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ 2.3. Ugdymo(si) proceso kokybė pagalbinio rodiklio 2.3.1. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas.

Išvados ir rekomendacijos:

Ugdymo turinys integralus, visapusiškas, skatinantis vaiko raidą visose srityse ir įvairiais patirties įgijimo būdais;

Organizuojant ugdymo(si) procesą ieškoma kuo įvairesnių galimybių, kreipiant dėmesį į vaiko inicijuotą ir į suaugusiojo inicijuotą ugdymą(si);  Dvikryptė pozityvi demokratiška pedagogo-vaiko sąveika, ugdytinio ir ugdytojo dialogas;  Įstaigoje sukurtas tinkamas vaiko ugdymo(si) ritmas; Ugdymo(si) turinio įgyvendinimui palanki dinamiška, tinkamai struktūruota aplinka, tikslingai parinktos ugdymo(si) priemonės;

 Siekiama pozityvių, atvirų santykių su ugdytinių tėvais; tėvų požiūris yra svarbus ir vertinamas;

Ugdymosi motyvacija palaikoma ir didinama atsižvelgiant į vaikų grupės specifiką ir individualius vaikų poreikius;

Ugdomosios veiklos procesas išlaiko pusiausvyrą tarp grupės auklėtojos planuotos ir vaikų spontaniškai išprovokuotos, nenumatytos veiklos;

Pedagogas reflektuoja savo veiklą, galvoja apie savo, kaip profesionalo turimų kompetencijų plėtotę bei naujų įgijimą, savo formaliu ir neformaliu būdu įgytos kvalifikacijos pripažinimą;

Pedagogų  saviraiška atsispindi per įvairiapusę ugdomąją veiklą bei gebėjimą palaikyti draugišką atmosferą, siekiant užsibrėžtų įstaigos tikslų; Įrengiamos vaiko veiklai patogios erdvės, parenkamos ugdymą, kūrybiškumą, eksperimentavimą, saviraišką skatinančios priemonės, žaislai.

Mokytojų apklausa apie mokyklos ir mokymo kokybę 2016-2017 m. m.

Mokinių apklausa apie mokyklos ir mokymo kokybę 2016-2017 m. m. 

Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę 2016-2017 m. m.


Mokytojų ataskaita 2013-2014 m.m.

Mokyklos įsivertinimo ir pažangos anketa 2013-2014 m. m.

Išvados ir rekomendacijos:

2013-2014 m. m. pasirinkta tema 1.4. „Mokyklos ryšiai“.

Mokyklos-darželio veiklos aktualijas pristatyti vietos bendruomenei, internetiniame puslapyje, rajono žiniasklaidoje (1.4.1.).
Reprezentuoti mokyklą-darželį šalyje, rengiant projektus, akcijas, šventes ir kt. (1.4.3.).
Vieną kartą per metus surengti apvaliojo stalo diskusiją su socialiniais partneriais (1.4.2.).

Mokytojų ataskaita 2014-2015 m.m.

Tėvų ataskaita 2014-2015 m. m.

Mokyklos įsivertinimo ir pažangos anketa 2014-2015 m. m.

Išvados ir rekomendacijos:

2014-2015 m. m. pasirinkta tema 2.4. „Mokymosi kokybė“.

Įvairinti mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo būdus pamokoje, veikloje (2.4.1.).
Dalintis gerąja pedagogine patirtimi su kolegomis mokykloje-darželyje ir miestelyje, ieškoti naujų darbo metodų, skatinančių mokinių motyvaciją, tarpusavio bendradarbiavimą (2.4.1., 2.4.2., 2.4.3.).

Tėvų ataskaita 2015-2016 m. m.

Išvados ir rekomendacijos:

2015-2016 m. m. pasirinkta tema 1.2. „Pasiekimai ir pažanga“.

Mokykloje-darželyje kasmet vykdyti mokinių ir tėvų apklausą apie jų lūkesčių tenkinimą (1.2.1.).

Ieškoti įvairių fondų finansuojamų projektų (1.2.1.).
Kasmet papildyti integruojamas į ugdymo turinį temas (1.2.1.).
Dalintis gerąja darbo patirtimi, pristatant lankytų kursų, seminarų medžiagą (1.2.3.).
Bendradarbiavimui su tėvais kiekvienai klasei susikurti bendrą paštą (1.2.3.).
Išsiaiškinti mokinių motyvacijos ypatumus ir atsižvelgti į juos, organizuojant veiklą (1.2.3.).
Skirti ypatingą dėmesį gabiems mokiniams (1.2.3.).

Skip to content