Menu Close

Teisės aktai

Atnaujinta: 2023 m. rugsėjo 5 d.

Švietimo įstatymas.

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Geros mokyklos konsepcija

Valstybinė švietimo strategija

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
Bendrieji formaliojo švietimo programų reikalavimai
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas
Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas
Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas
Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes
Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Skip to content